شهریور ۳۱, ۱۴۰۰
0
0

افراز چیست و مراحل آن به چه صورت می باشد؟

126 بازدید

افراز چیست؟

افراز چیست و مراحل آن به چه صورت می باشد؟

عبارت از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا یک زمین است، هرگاه شرکا بخواهند هریک سهم خود را از زمین مشخص نمایند. به‌این‌ترتیب، عمـل جداسازی سهم هر شریک را افراز گویند.

در تعریف افراز آن را جدا کردن سهم مشاع شرکا یعنی تقسیم مال غیرمنقول مشاع بـین شرکا نسبت به سهم هر یک از آنها به‌طوری‌که وجود حالـت اشـاعه در آن کاملاً مشـهود باشد، تعریف نموده‌اند.

افراز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا و یا به تعبیری دیگر، عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسـبت سـهم آنان.

مرجع درخواست افراز

طبق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب، ۱۳۵۷ در مـورد امـلاک مشـاعی کـه جریان ثبت آنها خاتمه یافته، اعم از این‌که در دفتـر امـلاک ثبت‌شده یـا نشـده باشـد، رسیدگی به درخواست افراز با واحد ثبتی محلی است که ملک مورد تقاضای افـراز در حـوزه آن واقع است.

طبق ماده دوم همان قانون، تصمیم واحد ثبتـی ظـرف ده روز از تـاریخ ابـلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه است. بنابراین در مورد املاک مشاعی که درخواست افراز آنها می‌شود، باید نخست وضع ملـک از لحاظ اینکه آیا جریان ثبتی آن خاتمه یافته است یا خیر؟ در نظر گرفته شود و بـا توجـه به وضعیت آن، مرجع رسیدگی به درخواست افراز مشخص می‌شود.

الف) اگر جریان ثبتی خاتمه یافته باشد، مرجع رسـیدگی اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک است و تصمیم آن ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه عمومی می‌باشد. مگـر اینکه بین مالکین، محجور یا غایبی باشد که در این صورت برابـر رأی وحـدت رویـه ردیـف ۲۹ /۵۹- مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۶۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نـاظر بـه مـاده ۳۱۳ قـانون امور حسبی، رسیدگی به دعوی افراز در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد.

ب) اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد، مرجع رسیدگی به درخواست افراز، دادگاه عمومی محل است و رأی آن دادگاه چه در مرحله الف، چه در بند ب، برابر با ماده ۱۸ و ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل تجدید نظر است.

مراحل رسیدگی به درخواست افراز در اداره ثبت و مسائل آن:مراحل رسیدگی به درخواست افراز در اداره ثبت

درخواست افراز

رسیدگی به افراز در ادارات ثبت با درخواست متقاضی افراز جریان پیدا می‌کند و هـر چنـد درخواست افراز توسط برگه‌های چاپی دادخواست امری معمول است، ولی به نظـر می‌رسد قانوناً نیازی به استفاده از برگه‌های چاپی دادخواست نیسـت.

قـانون افـراز و فـروش امـلاک مشاع و آیین‌نامه آن نیز همه‌جا سخن از «درخواست افراز» به میان آورده‌اند و اشاره‌ای بـه لزوم تقدیم دادخواست نکرده‌اند. آنچه مسلم است این‌که برگه‌های دادخواسـت بـرای طـرح دعوی در محاکم بر طبق آیین دادرسی مدنی لازم است و در غیر آن موارد، لزوم آن نیاز به‌تصریح قانون‌گذار دارد که حسب فرض در این مورد منتفی است.

شرایط درخواست افراز

آنچه شریک یا شرکای ملک مشاع از اداره ثبت مبنی بر افراز ملک خود تقاضا می‌کنند، باید حاوی نکاتی باشد که کامل بـودن ایـن درخواسـت در جهـت افـزایش سـرعت و دقـت مأمورین ثبتی، در عمل مؤثر می‌باشد.

بنابراین شرایط یک درخواست کامل بـه شـرح ذیـل می‌باشد:

 1.  مشخصات کامل شریک یا شرکای متقاضی افراز و نشانی دقیق اقامتگاه یـا محـل کـار آنها از جهت سهولت در امر ابلاغ اخطاریه‌های صادره
 2.  مشخصات کامل شریک یا شرکای دیگر و نشانی دقیق اقامتگاه یا محل کار آنها
 3.  میزان مالکیت و سهم متقاضی افراز
 4.  میزان مالکیت و سهم شریک یا شرکای دیگر
 5.  دلایلی که حاکی از سهم مالکانه متقاضی، در ملک مورد درخواست افـراز اسـت. دلایـل مزبور در مورد املاک ثبت شده رونوشت سند مالکیت سهم مشاع از ملـک یـا سـند رسـمی خریداری ملک خواهد بود.
 6.  ارائه گواهی پایان ساختمان یکی از مدارک لازم جهت رسیدگی به افراز املاکی است که در آنها مستحدثات وجود دارد و به پیوست تقاضای افراز باید به اداره ثبت ارائه گـردد، چـرا که تصمیم در مورد افراز یا عدم افراز ملـک کـه در آن احـداث اعیـان شـده باشـد، مسـتلزم بررسی همه‌جانبه و تعیین تعداد اعیانی از نظر رعایت حقوق مالکین مشاعی است.

  سؤال‌های متداول پیرامون موضوع افراز:• سؤال‌های متداول پیرامون موضوع افراز

 • سؤال: در مواردی که پلاکی دارای مالکین متعـددی باشـد (بـیش از ۱۰۰ نفـر) و خواهـان نتواند اسامی و آدرس آنها را تهیه کند به چه شکلی عمل شود؟

پاسخ: متقاضی یا متقاضیان بایستی تقاضای خـــود مبنـی بـر افـراز را ضـمن تعیـین مشخصات کامل و آدرس سایر مالکین مشاعی ملک، به ثبت محل وقوع ملـک تسـلیم دارنـد. در غیر این صورت به نظر می‌رسد، متقاضی باید از طریق ماده ۲۱۲ قـانون آیـین دادرسـی مدنی، دادخواست تأمین دلیل به مرجع قضایی را ارائه نماید.

 • سؤال: منظور از تطبیق درخواست با مقـررات (ماده ۵) چیسـت؟ آیـا همـان عملیـات مقدماتی است یا خیر؟

پاسخ: به نظرم رسد، عملیات مقدماتی و تشریفات عملیات افراز است که با صحت تـا مرحلۀ پایان عملیات مقدماتی که همان تحدید حدود است طی شده باشد و از حیث طول و ابعاد و مساحت با مجاورین تطبیق گردیـده باشـد و نیـز حقـوق ارتفـاقی ملـک نسـبت بـه مجاورین و بالعکس تعیین گردیده باشد.

 • سؤال: درصورتی‌که بخواهیم قطعه‌ای را در پلاک برای کسی اختصـاص دهـیم، نحوه عمل مشخص نیست، آیا بر اسـاس مالکیـت باشـد یـا بـر اسـاس ارزش معـاملاتی یـا ارزش واقعی؟

پاسخ: بر اساس مالکیت افراد و مرغوبیت ملک صورت می‌گیرد.

 • سؤال: متقاضی باید به اداره ثبت تقاضانامه را ارائه دهد یـا الزاماً “بـرگ دادخواسـت” را تکمیل کند؟

پاسخ: ماده یک آئین‌نامه قانون افراز و املاک مشاعی صراحتاً بـه ایـن موضـوع اشـاره می‌نماید که الزاماً نیازی به ارائه برگ دادخواست نمی‌باشد. مسـئول واحـد ثبتـی بـا وصـول درخواست افراز از طرف یک یا چند نفر از شرکا ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبـور واقع‌شده، رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید.

 • سؤال:دعوت از خواندگان به چه صورتی است؟

پاسخ: ماده ۶ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع: تصمیم واحد ثبتی به‌ضمیمۀ یک نسخه از صورت‌مجلس و فتـوکپی نقشـه افـرازی (درصورتی‌که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیۀ شرکا ابلاغ می‌شود تـا چنانچـه اعتراضـی داشته باشند، وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فـروش امـلاک مشـاع بـه دادگـاه شهرسـتان محل وقوع ملک تسلیم نماید.

اما طبق نظریـۀ مشـورتی شماره ۱۳۶۱/۶/۷-۷/۲۴۵۴ حضـورتمام شرکا در موقع افراز ضرورت ندارد.

 • سؤال: صورت‌جلسه بایسـتی در محـل نوشـته شـود یـا در اداره؟ اگـر در اداره نوشـته می‌شود، چگونه به امضای حاضرین برسد؟

پاسخ: طبق نظریۀ مشورتی شماره ۷/۲۴۵۴ مورخ،۱۳۶۱/۶/۷ اصولاً حضور شرکا ملـک در محل الزامی نیست و چنانچه تا پایان کار در محل حاضر بودنـد، نقشـۀ رسـمی و صورت‌مجلس مربوطه باید به امضای آنها برسد.

 • سؤال: آیا هر نقشۀ افرازی بایستی به مراجع مختلف ارسال شود؟

پاسخ: طبق ماده ۱۵۴ قانون ثبت اقدام در جهت اجرای ماده ۱۰۱ قـانون شهرداری‌ها و ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی معمـاری و شهرسـازی، همان‌گونه کـه در تفکیـک اقـدام می‌شود در خصوص افراز نیز عمل می‌گردد.

 • سؤال: در مواردی که مورد افراز کمتر از حدنصاب است آیا بایستی نقشه ترسیم شود یـا خیر؟

پاسخ: در این خصوص تصمیم‌گیرنده شهرداری می‌باشد.

برای مطالعه سایر مقالات اینجا کلیک کنید.

آیا این مطلب را می پسندید؟

باکس دانلود

گزارش خرابی لینک ها
اشتراک گذاری:
Morteza Pakan
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد افراز چیست و مراحل آن به چه صورت می باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.